Поверителност

ЛИЧНИ ДАННИ

Защитата на личните данни на посетителите, регистрираните потребители и партньорите на rivazone.bg е от изключително значение за нас! 

rivazone.bg декларира, че всички данни, събирани за целите на нашите услуги, се съхраняват и ползват в съгласие с действащите законови разпоредби, засягащи защитата на личните данни и информация и публичността на данни от общ интерес. Ние съхраняваме и ползваме всички лични данни и информация единствено с цел поддръжка и подобряване на нашите услуги, продажба на стоки и услуги, публикувани в полето за обяви на сайта, и за собствените ни статистики проучвания.

rivazone.bg не предоставя срещу заплащане информация за своите посетители, регистрирани потребитeли и партньори на трети страни. Ние споделяме статистики с трети страни, изключвайки всеки вид лична информация, която би направила възможна идентификацията на нашите посетители, регистрирани потребители и партньори. Употребата и съхранението на данни на rivazone.bg се извършва единствено от rivazone.bg. В случай че властите изискат предоставяне на лични данни в предвидените от закона случаи, rivazone.bg е задължена да ги предостави, и ще изпълни това задължение, ако е в състояние да направи това.